Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański:

Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 marca

do 30 marca 2018 r.

(do godz. 15.00)

od 20 sierpnia

do 22 sierpnia 2018 r.

(do godz. 15.00)

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25 kwietnia 2018 r. 27 sierpnia 2018 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. do 7 maja 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 10 maja 2018 r. 29 sierpnia 2018 r.

2. do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, dla dzieci zamieszkałych poza obwodami tych szkół:

Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 6 sierpnia

do 10 sierpnia 2018 r.

od 22 sierpnia

do 24 sierpnia 2018 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 14 sierpnia 2018 r. 28 sierpnia 2018 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. do 20 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 sierpnia 2018 r. 31 sierpnia 2018 r.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Kryteria, dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański określone w uchwale Nr XXX/278/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA:

Lp. Kryterium

 

Liczba punktów Dokument
1. kandydat w roku, w którym odbywa się rekrutacja, kończy

3 lub 4 lata.

 

30

 

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub szkoły,

na formularzu – zał. nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola

w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja

i będzie uczęszczało nadal

w roku szkolnym, na którym przeprowadzana jest rekrutacja

 

10

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub szkoły,

na formularzu – zał. nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

3. oboje rodzice kandydata

(lub rodzic w przypadku samotnego wychowania kandydata) pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

 

10

oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki

w systemie dziennym, na formularzu –zał. nr 2

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

 

4. przynajmniej jeden z rodziców rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku

z miejscem zamieszkania

w Pruszczu Gdańskim

 

60

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania wskazanym w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim do celów podatkowych, na formularzu –zał. nr 3

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

5. zadeklarowana ilość godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5-cio godzinny bezpłatny czas wychowania przedszkolnego, wyniesie:

  1. 1 godzinę
  2. 2 godziny
  3. 3 godziny
  4. 4 godziny
  5. 5 godzin
 

 

 

 

 

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
oświadczenie rodzica o zadeklarowaniu ilości godzin korzystania przez kandydata

z wychowania przedszkolnego,

na formularzu – zał. nr 4

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

Lp. Kryterium

 

Liczba punktów Dokument
1. kandydat w roku, w którym odbywa się rekrutacja, kończy 5 lub 6 lat  

30

 

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub szkoły, na formularzu –zał. nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do  tej samej szkoły w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja i będzie uczęszczało nadal

w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja

 

10

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub szkoły, na formularzu –zał. nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

3. oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowania kandydata) pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym  

10

oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki

w systemie dziennym, na formularzu –zał. nr 2

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

4. przynajmniej jeden z rodziców rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku

z miejscem zamieszkania

w Pruszczu Gdańskim

 

60

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania wskazanym w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim do celów podatkowych, na formularzu –zał. nr 3

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

 

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Kryteria, dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół określone w uchwale Nr XXX/276/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r.

Lp. Kryterium

 

Liczba punktów Dokument
1. kandydat, który realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której przeprowadzana jest rekrutacja  

10

potwierdzenia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie, będącej w jego posiadaniu, dokumentacji o realizacji przygotowania przedszkolnego w szkole, do której przeprowadzana jest rekrutacja
2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja i będzie uczęszczało nadal w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja  

20

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły, na formularzu – zał. Nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134254

 

3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

 

10

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka, na formularzu – zał. Nr 2

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134254

 

4. przynajmniej jeden z rodziców kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Pruszcza Gdańskiego

 

 

20

oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Pruszcza Gdańskiego, na formularzu – zał. Nr 3

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134254

 

5. przynajmniej jeden z rodziców kandydata rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku z miejscem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim  

65

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania wskazanym w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim do celów podatkowych, na formularzu – zał. Nr 4

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134254

 

Dodaj komentarz