27 kwietnia 2018 r. zakończył się etap składania przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2019 r. W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego wartość proponowanych zadań nie mogła przekraczać 150 000 zł.

W okresie od dnia 3 do 27 kwietnia  br.  mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego złożyli 27 wniosków o szacowanej wartości łącznej 3 767 000 zł.

Zgodnie z harmonogramem konsultacji, kolejnym krokiem jest procedura weryfikacji otrzymanych wniosków pod względem formalnym. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego na posiedzeniu, które wyznaczono na dzień 9 maja  br., dokona ostatecznej oceny formalnej zgłoszonych projektów i skieruje je do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, w celu dokonania analizy wykonalności zadań.

 

Opublikowanie propozycji listy zadań zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego nastąpi zgodnie z harmonogramem  w I dekadzie lipca 2018 r.

Serdecznie dziękujemy  wszystkim mieszkańcom naszego miasta za udział w pierwszym etapie prac nad budżetem obywatelskim na rok 2019, w szczególności tym, którzy od kilku lat angażują się w prace nad jego tworzeniem i realizacją.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w dalszych etapach wspólnego tworzenia budżetu obywatelskiego na rok 2019, który stanowi ważny aspekt społeczny życia naszego mieście.

Harmonogram konsultacji tegorocznego projektu:

kwiecień 2018 r. Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji
i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2019.
Propozycje będzie można składać w formie pisemnej
z wykorzystaniem formularza wraz z dołączoną listą osób
popierających daną propozycję, o którym mowa w § 4
do zgłoszenia propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, w okresie od dnia 3 do 27 kwietnia 2018 r. w Biurze Rady Miasta Pruszcz Gdański i sekretariacie lub przesłać w wersji elektronicznej po zeskanowaniu na adres budzet2019@pruszcz-gdanski.pl. W przypadku wypełniania formularza zgłoszeniowego on-line należy dodać plik załącznika z zeskanowaną listą podpisów osób popierających.
maj / czerwiec / lipiec 2018 r. Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Pruszcz Gdański w uzgodnieniu z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego.
sierpień 2018 r.
 1. Opublikowanie propozycji listy zadań, zatwierdzonych
  przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta
  Pruszcz Gdański.
 2. Opracowanie broszury informacyjnej dot. budżetu
  obywatelskiego
  , zwierającej listę zatwierdzonych zadań
  i dostarczenie jej wraz z wzorami kart do głosowania
  do mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.
 3. Uruchomienie moderowanego forum dyskusyjnego
  dla mieszkańców w okresie od dnia 20 do 31 sierpnia
  2018 r.
wrzesień 2018 r. Głosowanie nad listą proponowanych zadań, w tym
głosowanie internetowe.
Głosowanie w formie wyboru propozycji maksymalnie
5 zadań do budżetu obywatelskiego na kartach do głosowania, z jednoczesnym przyznaniem dla każdego z wybranych zadań punktów w skali od 1 do 5, lub na formularzu on-line dostępnym za pośrednictwem strony internetowej miasta Pruszcz Gdański. Karty w wersji papierowej będzie można złożyć bezpośrednio do urny w Urzędzie Miasta lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta w okresie od dnia 10 do 24 września 2018 r. W przypadku głosowania korespondencyjnego o przyjęciu karty głosowania decydować będzie data stempla pocztowego.
15 październik 2018 r. Przekazanie Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego wyników głosowania.
17 października 2018 r. Ogłoszenie wyników głosowania.
22 października 2018 r. Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

źródło: pruszcz-gdanski.pl

Dodaj komentarz