Podczas odbywającego się dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku V Forum Pomorskiej Edukacji, marszałek Mieczysław Struk podpisał umowy ze starostą powiatu gdańskiego na realizację dwóch projektów, dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego. Dzięki wsparciu unijnemu w powiecie gdańskim na poniesienie jakości edukacji zawodowej w ramach projektu zintegrowanego przeznaczonych zostanie ponad 5,5 mln zł.

Od przeszło roku Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, w szczególności z powiatami, z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy, prowadził unikalny w skali kraju proces nakierowany na racjonalne wykorzystanie dostępnych funduszy, tak by podejmowane działania rzeczywiście służyły unowocześnieniu pomorskich szkół zawodowych i – co najważniejsze, by absolwenci tych szkół dobrze radzili sobie na rynku pracy, by ich wiedza i umiejętności odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez pracodawców. W ramach tego procesu dokonano oceny dostępnej bazy dydaktycznej, oszacowano potrzeby, przygotowano lokalne koncepcje rozwoju szkolnictwa zawodowego, podpisano porozumienia z pracodawcami, szczegółowo zaplanowano formy wsparcia uczniów oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zaplanowano także niezbędne modernizacje infrastruktury szkół zawodowych i zakup nowoczesnego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych.

Mądre ułożenie sieci pomorskich szkół zawodowych, powiązanie kształcenia z potrzebami rynku pracy, trwała współpraca szkół zawodowych z pracodawcami, to warunki niezbędne do budowania na Pomorzu nowoczesnej gospodarki, do pozyskania krajowych i zagranicznych inwestorów, do poprawy szeroko rozumianej jakości życia. Dlatego też w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  zostały zaplanowane  duże środki na rozwój szkolnictwa zawodowego: ponad 25 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 51 i pół miliona euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To największa w kraju kwota, która ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu branż kluczowych dla rozwoju Pomorza. Dzisiaj zostały podpisane umowy o dofinansowaniu projektów zintegrowanych – projektów, które zmienią obraz pomorskiego szkolnictwa zawodowego. Łączna wartość dofinansowania to prawie 300 milionów złotych. Środki te trafią do wszystkich pomorskich powiatów oraz do szkół prowadzonych przez pomorskie rzemiosło, a także do szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego. To wielki dzień nie tylko dla pomorskich szkół zawodowych – ale i dla całej pomorskiej oświaty.

– mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk

W powiecie gdańskim na poniesienie jakości edukacji zawodowej w ramach projektu zintegrowanego przeznaczone zostanie ponad 5,5 mln zł.

Pierwszy z projektów pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” o wartości 1,1 mln zł, otrzyma unijne wsparcie w wysokości 1,05 mln zł. Udzielone dotacje wspierać będą 12 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także pozwolą 180 uczniom z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz z Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie skorzystać ze staży i praktyk u pracodawców. Kształcenie zawodowe w powiecie gdańskim ukierunkowane będzie przede wszystkim na logistykę, transport, ICT, elektronikę oraz usługi finansowe i biznesowe.

Drugi z projektów pt. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” o wartości  4,4 mln zł, otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 3,7 mln zł. Projekt będzie realizowany od czerwca 2016 roku do grudnia 2018 roku. Projekt polega na rozbudowie, przebudowie obiektów i wyposażeniu pracowni Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie w celu poprawy bazy materialnej dla realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zapewnienia możliwości poszerzania oferty dydaktycznej.

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 180  (os.)

Dodaj komentarz