Rada Gminy Kolbudy jednogłośnie przyjęła uchwałę, która określa wysokość stawki za wywóz odpadów komunalnych. Dla osób, które segregują śmieci stawka zostanie obniżona z 21 do 19 złotych miesięcznie. W przypadku osób, które nie zbierają odpadów w sposób selektywny kwota zmniejszy się z 42 do 38 złotych. Nie można wykluczyć, że w przyszłości możliwe będą dalsze korekty cen.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło trzynastu Radnych. Wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem nowych regulacji.

– Obiecywaliśmy, że będzie taniej i słowa dotrzymujemy – mówi wójt Leszek Grombala. – Przypomnę, że nowa spółka dopiero rozpoczyna działalność i wszyscy każdego dnia uczymy się nowych zasad. Można się zastanawiać czy obniżka nie mogła być większa. Dziś możemy sobie jednak pozwolić na zmniejszenie kwoty w takiej wysokości, jaką zaproponowano w projekcie uchwały.  Czy nowa cena będzie mogła ulegać dalszym korektom? Wiele zależy od samych mieszkańców i tego jak rzetelnie wszyscy podchodzić będziemy do tematu selektywnej zbiórki. Jeżeli będziemy sumiennie oddzielać poszczególne frakcje odpadów, koszty ich odbioru będą niższe.

Zapisy przyjętej 24 kwietnia br. uchwały „w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty” wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Jest szansa, że nowe stawki mogłyby zacząć obowiązywać od 1 czerwca br.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość stawki ustala Rada Gminy Kolbudy. Samorząd pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Składa się na to m.in. odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Pieniądze przeznaczane są też na utrzymanie punktów selektywnego zbierania śmieci oraz obsługę administracyjną systemu. Samorząd przeznacza też środki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Z pobieranych opłat gmina może też pokrywać koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz ponosić opłaty na likwidację tzw. dzikich wysypisk.

źródło: kolbudy.pl

Dodaj komentarz