Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Trwa głosowanie na propozycje zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Głosować można internetowo poprzez udostępniony w dniach głosowania elektroniczny formularz lub tradycyjnie do urny, znajdującej się w holu Urzędu Miasta w godzinach od 7.30 do 20.00.

Na portierni Urzędu Miasta można pobrać karty do głosowania. Są one także dostępne w postaci elektronicznej na stronie internetowej miasta w zakładce Mieszkaniec / Budżet Obywatelski / Budżet Obywatelski 2018 / Głosowanie. Jeżeli otrzymaliście Państwo kartę pocztą do domu, można ją również powielić. W przypadku nieotrzymania karty i broszury informacyjnej  pocztą  istnieje możliwość ich otrzymania w Urzędzie Miasta.

Przypominam, że każdy mieszkaniec, który ukończył w dniu głosowania 16 lat, może oddać swój głos na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszcz Gdański. Głosować można tradycyjnie lub internetowo.

Pamiętajmy:

  • Głosujemy tylko jeden raz, wypełniając kartę na zadania o wartości jednostkowej do 100 000 zł do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. (Karty do głosowania z powtarzającymi się numerami PESEL będą uznane za nieważne)
  • Na karcie do głosowania możemy wybrać do pięciu zadań, przyznając im punkty z 5-stopniowej skali (od 1 do 5 punktów).
  • Na karcie do głosowania należy podać numer PESEL oraz podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem.
  • Głosowanie trwa od 18 września do 2 października br. W przypadku wysyłki karty pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy wybranych projektach na karcie do głosowania z jednoczesnym przyznaniem każdemu z wybranych zadań punktów w skali od 1 do 5, gdzie:

1 – oznacza najmniejszą ilość punktów,
5 – oznacza największą ilość punktów.

Głosujący wybiera maksymalnie pięć projektów. Zasada przyznawania punktów odbywa się metodą redukcji puli punktów według wzoru n-1, tzn. jeżeli jednemu projektowi przyznamy 5 punktów to następnemu możemy przyznać tylko 4, 3, 2 lub 1 punkt.

Wyniki głosowania znane będą do 16 października br.

Jednocześnie dziękuję za udział mieszkańców w zakończonym 28 sierpnia br. internetowym forum dyskusyjnym. Mam nadzieję, że wspólna dyskusja mieszkańców nad projektami do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wspomoże świadome  dokonanie wyborów spośród proponowanej listy zadań”  – burmistrz, Janusz Wróbel

Informacje dotyczące głosowania:

www.pruszcz-gdanski.pl

Głosowanie online: 
budzetobywatelski.pruszcz-gdanski.pl

fot. Bogdan Groth


Dodaj komentarz